Sindelar

Metóda Dr. Brigitte Sindelar sa zameriava na deficity čiastkových funkcií. Ak chceme lepšie pochopiť pojem čiastkové funkcie, môžeme si predstaviť dieťa v jeho vývine - jeho schopnosti, reakcie, myslenie, vyjadrovanie, spôsoby správania, jeho začlenenie do kolektívu a pod. V závislosti od veku dieťaťa, by sa mali schopnosti dieťaťa zlepšovať a rozvíjať, a to s pribúdajúcimi povinnosťami doma, v škôlke a škole.

Dr. Sindelar prirovnáva vývin dieťaťa k stromu a jednotlivé čiastkové funkcie ku korune, kmeňu a koreňom. Ak sa teda dieťa vyvíja správne, „strom“ by mal rásť a košatieť do krásy. Teda čiastkové funkcie slúžia na celkový rozvoj dieťaťa. Každý človek, v závislosti od jeho genetických a biologických predpokladov, sa v detstve vyvíja rovnomerne priemerne, nadpriemerne alebo podpriemerne. Vplyv na vývoj môžu mať však isté rušivé faktory, ktorých dôsledkom je nerovnomerný vývin, čiže vznik tzv. deficitov čiastkových funkcií.

Túto nezrelosť dieťaťa možno zdiagnostikovať už v predškolskom veku. Prácou na náprave deficitov sa dá predísť ťažkostiam v škole, ktoré sa môžu prejaviť ako poruchy učenia a tie môžu prerásť až do porúch správania.    

Metóda Sindelar je určená deťom:

  • s poruchami čítania, písania, počítania,
  • s poruchami pozornosti a aktivity,
  • s poruchami správania

V prvej fáze sa diagnostikujú jednotlivé oblasti ako je sluchové vnímanie, zrakové vnímanie a rad iných (nejde o vyšetrenie sluchu či zraku).Diagnostika určí presne, ktorá čiastková funkcia je v deficite, ktorých dôsledkom môže byť zlyhávanie v školskej alebo inej činnosti a môže spôsobovať prejavy, ktoré komplikujú život dieťaťa v školskom, ale i v domácom prostredí.

Metóda Sindelar je určená pre deti od 3,5 roka, pričom je systematickým nápravným tréningovým programom, počas ktorého sa dieťaťu odstraňujú jednotlivé deficity čiastkových funkcií, ktoré boli pri diagnostike zachytené.S dieťaťom sa pravidelne cvičí zábavnou a zaujímavou formou pomocou pracovných zošitov. Rodič pracuje doma s dieťaťom, denne iba 10 minút. Výsledkom je dozrievanie nedostatočne vyvinutých mozgových štruktúr, čo prinesie pozornosť a sústredenosť v škole a odbúra zdĺhavú a väčšinou dieťaťom odmietanú domácu prípravu na vyučovanie. Jednotlivé oblasti vnímania totiž zastrešujú schopnosti dieťaťa a dieťa s deficitmi čiastkových funkcií má tendenciu vyhnúť sa práve tým úlohám, ktoré nie sú v jeho možnostiach a schopnostiach splniť.

V predškolskom a školskom veku metóda Sindelar pomáha v lepšej miere využívať schopnosti a zručnosti dieťaťa a rozvíjať tie, ktoré dieťaťu spôsobujú ťažkosti. Okrem toho sa dá vďaka metóde Sindelar predísť následnej neurotizácii dieťaťa, ktoré býva zo svojho neúspechu frustrované, vystresované a ktorého sebavedomie môže klesať. Je preto škoda potláčať prirodzenú zvedavosť u detí s deficitmi čiastkových funkcií, pre ktoré sa tak stáva učenie mučením.

Kontaktujte nás

© Copyright edu-spec.sk