Náš tím

 To, čo nás spája a je zároveň aj našou hlavnou náplňou v centre, je práca s dieťaťom. Práca s dieťaťom vzhľadom na diagnózu, školu, rodinu z pohľadu psychologičky, špeciálnej pedagogičky, logopedičky, prípadne iných odborníkov. V centre vedimeme individuálne hodiny, ale aj skupinové stimulačné hry. 

PaedDr. Vladimíra Ďurčová - špeciálna pedagogička

Vladimíra Ďurčová je špeciálnou pedagogičkou, ale aj vyštudovanou učiteľkou dejepisu a občianskej náuky. Je zakladateľkou súkromného špeciálno-pedagogického centra Edu-spec vo Zvolene, kde sa venuje prevažne deťom s vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti, ale aj deťom s NKS a Aspergerovým syndrómom. Dieťa sa snaží vnímať vždy komplexne a pristupovať k nemu a jeho problémom z rôznych uhlov pohľadu, či už motoriky, deficitov čiastkových funkcií, senzorickej integrácie, neuropsychológie… Témou inklúzie sa zaoberá dlhodobo a snaží sa ju implementovať v bežnom fungovaní školy, kde pôsobí čiastočne pôsobí. Popri práci sa venuje lektorovaniu pedagogických zamestnancov pre Inklucentrum. Energiu naberá z rodiny, smiechu a pohybu. Pracuje metódami : Senzorická integrácia, Sindelar, Bilaterálna integrácia, Neurofeedback, Feuerstein, Senzorická integrácia, Grunnlaget, Metóda dobrého štartu, JIAS

.Mgr. Lucia Dravecká - logopedička

Lucia Dravecká je vyštudovaná logopedička. Väčšinu svojej praxe pracovala v poradniach ako školský logopéd, kde sa venovala práci s deťmi s poruchami reči ako dyslália, oneskorený vývin reči, narušený vývin reči (vývinová dysfázia). Čiastočne pracuje na škole s deťmi, ktoré majú vývinové poruchy učenia. Vedie kurzy Eľkonina (Fonematické uvedomovanie podľa D.B.Eľkonina), ktoré sú výborným rozvíjajúcim predškolským programom najmä pre deti s odloženou školskou dochádzkou, ako aj pre deti s poruchami reči a oslabením jednotlivých jazykových rovín. Pravidelne robievala skríningy v materských školách, s cieľom včasného odhalenia porúch reči ako aj stretnutia pre učiteľov materských škôl a rodičov. Podporuje spoluprácu a vzájomnú komunikáciu v trojuholníku dieťa-rodič-odborník, ktorá je piliérom úspechu.

Mgr. Jana Marcineková

PhDr. Katarína Kurčíková PhD.

 

© Copyright edu-spec.sk