Metóda dobrého štartu

Metóda dobrého štartu je v našej verejnosti už pomerne známa.  Pôvodne bola používaná najmä v reedukácii motorických porúch ľavákov, alebo pre prácu s neobratnými deťmi. Dnes  je určená pre všetky deti v predškolskom veku a mladšom školskom veku ako "štartovacia" metóda a príprava na bezproblémový nástup učenia. 
Ako funguje
Využíva mnohozmyslové učenie, rozvíja psychomotoriku vo všetkých jej aspektoch, sociálnu a emocionálno-motivačnú oblasť detí. Vhodná je pri počiatočnom osvojovaní si školského trívia - čítania, písania a počítania, ale aj na terapiu psychomotorických porúch. U nás sa používa zväčša modifikácia poľskej verzie tejto metódy. Praktickými cvičeniami sa tu zdokonaľuje rozvoj grafomotoriky, kooperácia motorickej, akustickej a optickej zložky v súlade s rytmom motivačných piesní či riekaniek, ktorými sú cvičenia doprevádzané. 
Tvorí ju 25 ucelených lekcií. Každá lekcia je postavená na piesni, ktorá sa v rôznych podobách nesie celou lekciou. Melódii, rytmu a slovu piesne zodpovedajú rečové, grafomotorické a pohybové cvičenia. 

Člení sa na

  • Prípravné cvičenia – zameriavajú sa na vnímanie telesnej stránky, správne držanie tela, nácvik koncentrácie, vedú k zvládnutiu pravo-ľavej orientácie. V prípravných cvičeniach sa zisťuje úroveň porozumenia textu, neznáme slová sú deťom vysvetlené. Text riekanky, pesničky sa používa k artikulačnému cvičeniu, slúži na rozvíjanie slovnej zásoby aj ako východisko ku cvičeniu fonematického sluchu. Deti počúvajú riekanku, pieseň z CD prehrávača, alebo im ju spieva lektorka.
  • Pohybové cvičenia – pôsobia na kinesteticko-motorický analyzátor. Majú charakter relaxačných a gymnastických cvičení (beh, chôdza, skok). Rozvíjajú jemnú motoriku (cvičenie zápästia, dlane, prstov) a hrubú motoriku (pohyby horných a dolných končatín, hlavy). 
  • Pohybovo-sluchové cvičenia – zameriavajú sa na rozvíjanie motoriky v koordinácii so sluchovým vnímaním. Pomôckami sú igelitové vrecúška naplnené pieskom, šošovicou alebo ryžou. Deti rytmicky búchajú do vreciek buď prstami alebo dlaňami a súčasne spievajú riekanku či pieseň. Cviky najskôr precvičujú jednou rukou, potom oboma. 
  • Pohybovo-sluchovo-zrakové cvičenia – základom je sústava grafických foriem: geometrické tvary, čiary a tvary napodobňujúce písmená. Vzory sú usporiadané podľa náročnosti. Pri týchto cvičeniach si deti precvičujú a rozvíjajú jemnú motoriku do rytmu piesne a zlepšujú sluchové vnímanie. 


Pre koho je vhodná
Metóda dobrého štartu je vhodná najmä pre deti: s poruchami reči, správania, učenia, s mentálnym znevýhodnením, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

This is a Heading

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to convert site visitors into customers with a promotion.


© Copyright edu-spec.sk